Obchodní podmínky

1) Všeobecná ustanovení

Tyto všeobecné podmínky ošetřují vzájemné vztahy mezi firmou Ing. Vít Martinek – Army-Airsoft.cz (dále provozovatel) a uživateli internetových stránek www.army-airsoft.cz , které výše zmíněná společnost provozuje.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele

Kupující potvrzením závazné objednávky stvrzuje, že se seznámil a akceptuje obchodní podmínky pro dodávku zboží dodávané prodávajícím. Vztahy mezi jednotlivými stranami tedy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou rovněž pro obě strany závazné.

2) Podmínky prodeje

Dle platného zákona o zbraních a střelivu č. 119/2002 Sb. §15, jsou všechny zde prodávané zbraně, jejich komponenty a střelivo (spadající do kategorie D) prodejné na území ČR pouze a výhradně osobám starším 18 let, které jsou způsobilé právních úkonů.

Potvrzením a odesláním objednávky kupující prohlašuje, že splňuje všechny zákonem požadované náležitosti.

Pokud zamlčíte, nebo poskytnete falešné informace o Vaší způsobilosti k držení těchto zbraní a střeliva budeme nuceni na Vás, popřípadě na zákonných zástupcích soudní cestou vymáhat náhradu veškerých škod nám tímto způsobených.

3) Dodací lhůta, balné a poštovné

Zboží označené Skladem, je expedováno do dvou pracovních dnů od obdržení objednávky. Prodejce si vyhrazuje právo prodloužení expediční doby v případě, že zboží není skladem, nebo v případě události z vyšší moci. V případě prodlouženi dodací lhůty, bude kupující neprodleně informován e-mailem nebo telefonicky. Pokud je objednávka učiněna do 10:00 hodin, zboží bývá expedováno ještě týž den.

Je-li u objednaného zboží uvedena dostupnost Centrální sklad, zboží máme v centrálním skladu a bude expedováno během 2 až 5 pracovních dnů od objednání. Pokud je objednávka provedena o víkendu či ve svátek, počítá se uvedená dodací lhůta od nejbližšího následujícího pracovního dne.

Zboží s označením Na objednání objednáváme u výrobce. Doba dodání je 2-6 týdnů. V případě, že výrobek není u výrobce skladem budeme kupujícího kontaktovat. Provozovatel si vyhrazuje právo stornovat objednávku v případě, že výrobce nebude zboží již vyrábět. Kupující bude informován o nedostupnosti zboží.

V případě, že zákazník objedná větší množství jednoho výrobku jak 1 ks, provozovatel potvrdí dostupnost objednaného množství. Pokud nebude zboží dostupné v dostatečném množství, vyhrazuje si provozovatel právo na zrušení objednávky.

Zboží s označením Vyprodáno momentálně není k dispozici a nelze jej objednat. Přibližnou dostupnost lze sdělit přes e-mail.

Dopravné a balné na území ČR
DPD - dobírka, do 20kg 149,- Kč, dodání je do dvou pracovních dní od expedice
DPD - převodem, do 20kg 119,- Kč, dodání je do dvou pracovních dní od expedice
GLS - dobírka, do 20kg 129,- Kč, dodání je do dvou pracovních dní od expedice
GLS - převodem, do 20kg 109,- Kč, dodání je do dvou pracovních dní od expedice
Česká pošta - dobírka, do 20kg 149,- Kč, dodání je do tří pracovních dnů od expedice
Česká pošta - převodem, do 20kg 119,- Kč, dodání je do tří pracovních dnů od expedice

Dopravné a balné na území SR

DPD na Slovensko - převodem, do 20kg 350,- Kč, dodání je do tří pracovních dnů od expedice.
GLS na Slovensko - převodem, do 20kg 240,- Kč, dodání je do tří pracovních dnů od expedice.
GLS na Slovensko - dobírka, do 20kg 280,- Kč, dodání je do tří pracovních dnů od expedice.

V případě, že hmotnost zásilky přesáhne 20kg, automaticky rozdělujeme zboží do více zásilek (balíků) a zákazník je předem e-mailem informován o navýšení ceny dopravy.


Zákazník má také možnost zvolit při objednání zboží Osobní odběr na prodejně. Adresa prodejny je Sochorova 5, Brno - Žabovřesky - viz kontakt. Od okamžiku, kdy je objednávka připravena k osobnímu odběru na prodejně (zákazník je informován e-mailem), musí zákazník objednávku vyzvednout nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak bude objednávka stornována.

U objednávek nad 6.500,-Kč je poštovné zdarma.

4) Uzavření kupní smlouvy

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím–spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odešlete objednávku“.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem na e-mail.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Do chvíle převzetí a zaplacení objednávky kupujícím je vlastníkem dodávaného zboží prodávající.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.


5) Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

6) Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Pozn.: Peníze je možné vrátit též v hotovosti na provozovně.

V případě, že kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

 

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

 • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • dodávce novin, periodik nebo časopisů

Jsou-li společně se zbožím poskytnuty kupujícímu dárky, kupující bere na vědomí skutečnost, že darovací smlouva mezi provozovatelem a kupujícím je uzavřena s rozvazovací podmínkou. Dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá platnost a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. Pokud nebudou dárky vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího. Pokud není vydání předmětu bezdůvodného obohacení možné, má provozovatel právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele.

7) Ochrana osobních údajů

S osobními údaji nakládáme v souladu s obecným nařízením na ochranu osobních údajů dle směrnice 95/46/ES. Celé znění podmínek naleznete zde.

8) Doručovaní

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

Zpráva je doručena:

 • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
 • v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

 

9) Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

10) Storno objednávky

Kupující může ze závažných důvodů zrušit svoji objednávku do 1 hodiny od závazného potvrzení objednávky. Objednávka musí být zrušena e-mailem na adresu info@army-airsoft.cz. Vždy uveďte číslo Vaší objednávky a důvod stornování.

Provozovatel si vyhrazuje právo stornovat objednávku nebo jeji část v případě: že kvalita výrobku neodpovídá popisu zboží, zboží se již nevyrábí, nedodává, není skladem, byla zjištěna při balení zásilky jeho vada, nebo byla chybně uvedena prodejní cena. Provozovatel prověřuje kvalitu zboží před odesláním. Provozovatel bude kupujícího informovat o důvodu storna.

11) Reklamační řád

Záruka se nevztahuje na následující poškození:

 • Na zboží poškozené: vodou, nesprávnou manipulací s výrobkem, mechanickým poškozením, statickou elektřinou, opotřebením, nehodou a ohněm.
 • Vady vzniklé používáním výrobku při teplotách vyšších než 40°C a nižších než 15 °C.
 • Vady způsobené jinými druhy střeliva, než doporučuje prodejce.
 • Závady a poškození způsobená neodbornou instalaci a úpravě mechanických částí výrobků nebo používáním neodpovídajícím způsobem v rozporu s návodem k použití, technickými normami a předpisy platnými v ČR.
 • Závady vzniklé používáním výrobku k jinému účelu než k jakému je určen a popsán v návodu k použití.
 • Vybité akumulátory, snížení kapacity akumulátoru zapříčiněné jiným opotřebením.
 • Poškozní zboží při čištění a pravidelné údržbě.
 • Vady výrobku používané v nevhodném prostředí zejména v prašném, vlhkém, znečištěném nebo jinak nevhodném prostředím.
 • Zboží bylo poškozeno nepřiměřeným a nadměrným zatěžováním, používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami.
 • Poškozením ochranných nálepek nebo plomb, zaniká stanovená záruka.

Výrobky pod označením dekorace

Na tyto výrobky se vztahuje pouze záruka pro statické dekorační účely. V rámci záruky je toto zboží střelby schopné, ale není určeno pro střelbu či airsoftové hry.

V případě oprav nebo reklamace zašlete prosím zboží na adresu:

Ing. Vít Martinek – Army-Airsoft.cz
Sochorova 5
616 00, Brno - Žabovřesky

Podmínkou přijetí zboží na reklamaci je vyplněný reklamační list, který naleznete zde: Reklamacni-list-army-airsoft.pdf

 • Zásilky poslané na dobírku nepřebíráme.
 • K zaslanému zboží, přiložte kopii o koupi a detailní popis závady či rozsah úprav.
 • Protože prodávané zbraně spadají do kategorie D je zapotřebí, aby se jejich transport prováděl v původních obalech, který je pro tyto účely konstruován.
 • Dále přiložte adresu, na kterou chcete, aby bylo zboží zasláno, jakou službou (DPD 149,- Kč, ČP 149,- Kč), přiložte také, prosím, telefonní číslo.

Všechny reklamace se snažíme vyřídit co nejdříve nejpozději však do 30 dní.

Uskladnění předmětů z reklamace nebo servisu. V případě, že zboží nebude vyzvednuto nebo odesláno majiteli z důvodu nekomunikace majitele zboží do 30 dnů od ukončení reklamace nebo servisu, bude majiteli účtován poplatek za uskladnění předmětu. Částka za uskladnění je 10,- Kč / kus za každý započatý den.

U některých námi prodávaných zbraní je přibalena baterie a nabíječka. Toto příslušenství se dodává jako „dárek‟ a mají omezenou životnost, proto je není možné reklamovat. Reklamace se dále podle § 619 odstavce 2 občanského zákoníku nevztahuje na běžné opotřebení plastových dílů, kabelů, pohyblivých částí a akumulátoru.

12) Nepřevzaté zásilky

Pokud se zásilka vrátí prodávajícímu jako nedoručená/nepřevzatá bude kupující o této situaci informován (e-mailem, SMS či telefonicky - v závislosti na dostupném kontaktu) s žádostí o informaci, jak dále s jeho objednávkou naložit.

Nedošlo-li k nedoručení/nepřevzetí zásilky v důsledku chyby prodávajícího nebo přepravce a požaduje-li kupující její opětovné odeslání, bude k ceně zásilky doúčtován manipulační poplatek ve výši poštovného či dopravného za opakované dodání. Pokud znovu dojde k nedoručení/nepřevzetí zásilky, které nezaviní prodávající nebo přepravce, bude opakovaně zaslána až po provedení platby předem převodem na bankovní účet prodávajícího.

Pokud zákazník na výzvu o nedoručení/nepřevzetí zásilky neodpoví či zásilku odmítne, objednávku stornujeme. V tomto případě bude prodávající po zákazníku vymáhat náklady za poštovné či dopravné. 
Zákazník bude moci učinit u prodávajícího svůj další nákup jen po zaplacení úplné ceny příští objednávky předem převodem na účet prodávajícího spolu s uhrazením storno poplatku 200 Kč za dříve nepřevzatou zásilku.

13) Ilustrační foto, zboží a jeho cena

Přes veškerou snahu prodávajícího negarantuje, že publikovaná technická data a fotografie neobsahují chyby, nebo odchylky od skutečnosti, které mohou být důvodem dohadů. V případě dotazu, nebo potvrzení skutečnosti nás prosím kontaktujte.

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu prodávajícím v okamžiku potvrzení objednávky. Ceny jsou vždy uvedeny včetně DPH.

Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.

Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si hradí kupující sám.

14) Elektronická evidence tržeb (EET)

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

15) Závěrečná ustanovení

Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak prodávající doporučuje kupujícímu nejdříve využít výše uvedený kontakt na prodávajícího pro vyřešení nastalé situace.

Obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na webové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky.
Texty a obrázky uveřejněné na těchto webových stránkách jsou chráněny autorským právem. Není tedy dovoleno jejich kopírování bez písemného souhlasu provozovatele serveru Army-Airsoft.cz.

Obchodní podmínky platné do 16.12.17 najdete zde.